คำนวณคะแนนรับตรงจุฬาฯ/กสพท.

(TCAS 2562 รอบ 3)

การสอบ คะแนนที่ได้
GAT
PAT1 (คณิต)
PAT2 (วิทย์)
PAT3 (วิศวกรรม)
PAT4 (สถาปัตยกรรม)
PAT5 (ครู)
PAT7 (ภาษาต่างประเทศที่ 2)
วิชาสามัญ ภาษาไทย
วิชาสามัญ สังคมศึกษา
วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
วิชาสามัญ ฟิสิกส์
วิชาสามัญ เคมี
วิชาสามัญ ชีววิทยา
ความถนัดแพทย์ (เต็ม 30)อ่านเพิ่มเติม: