คำนวณคะแนนรับตรงจุฬาฯ/กสพท.

(TCAS 2564 รอบ 3)

กรุณากรอกคะแนนสอบที่มี จากนั้นเลือกคณะที่ต้องการ แล้วกด "คำนวณ" หรือดูคณะที่สามารถยื่นได้แบบหลายคณะพร้อมกัน

การสอบ คะแนนที่ได้
GAT
PAT1 (คณิต)
PAT2 (วิทย์)
PAT3 (วิศวกรรม)
PAT4 (สถาปัตยกรรม)
PAT5 (ครู)
PAT7 (ภาษาต่างประเทศที่ 2)
วิชาสามัญ ภาษาไทย
วิชาสามัญ สังคมศึกษา
วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
วิชาสามัญ ฟิสิกส์
วิชาสามัญ เคมี
วิชาสามัญ ชีววิทยา
ความถนัดแพทย์ (เต็ม 30)อ่านเพิ่มเติม: